بایگانی برچسب: شرکت OG-Tech

شرکت OG-Tech

آشکارسازی شعله هیدروژن

شعله هیدروژن سطوح پایینی از اشعه مادون قرمز و نور مرئی ساطع می کند، بنابراین گرما و نور شدیدی از خود ساطع نمی کند درنتیجه با حواس انسان به راحتی قابل تشخیص نیست ودیدن شعله هیدروژن حتی از نزدیک نیز دشوار است.  آشکارسازهای ترکیبی UVIR نیز گزینه‌های محبوبی برای سنجش آتشسوزی‌های مبتنی بر هیدروکربن هستند، […]