خوش آمدید

اگر می خواهید یک شرکت موفق بلند مدت ایجاد کنید ، شما یک فروش را نمی بندید ، یک رابطه را ایجاد می کنید. پاتریشیا فریپ